>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnicaTrendence Barometer 2012

Loading

KALENDÁR PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH
   
19. 2. 2020Prednáška Dr. Hab. Mareka Zawartku: Bezpečnosť v hotelových službách. Riadenie rizika z pohľadu manažéra v cestovnom ruchu
24. 2. 2020Deforestrácia ako globálny problém a stav lesného hospodárstva v SR - ekonomické dôsledky
27. 2. 2020Workshop CRD: Ako publikovať výsledky výskumu v kvalitných časopisoch a prečo je dobré zapojiť sa do výskumných projektov
5. 3. 2020Workshop CRD: Hodnotenie kvality a impaktu vedeckých časopisov. Kde sa oplatí publikovať a prečo?
9. 3. 2020Stav a kvalita vody v SR - východiská pre analýzu ekonomických dôsledkov
23. 3. 2020Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov – iniciatíva Catching Up Regions v Banskobystrickom samosprávni kraji (seminár SOeVA)
23. 3. 2020Bonita a monitoring pôd SR
26. 3. 2020Workshop CRD: Hodnotenie výskumníkov. Kedy už viac nemusím publikovať?
>> všetky akcie

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
obhájila 4. miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovensku

Akademická ratingová a rankingová agentúra (ARRA) vydala hodnotiacu správu vysokých škôl na Slovensku za rok 2012. Ekonomická fakulta UMB v konkurencii 14 ekonomických fakúlt už tretí rok obhájila 4. miesto.

Správa ARRA 2012 (skupina EKONOM, strana 27)


Samovzdelávacie stredisko pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch

Miestnosť č. 119, nová budova EF UMB


Stredisko je určené študentom, učiteľom a vedeckovýskumným pracovníkom zo všetkých fakúlt UMB, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v štúdiu odborných predmetov v cudzích jazykoch.
Stredisko je zriadené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu „Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch (ITMS 26110230025)“ a finančných zdrojov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Otváracie hodiny strediska


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Média o nás:

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
v TOP 20 fakúlt na Slovensku,
ktorých absolventi sú na Profesii najžiadanejší


Článok a rebríček (zdroj: SME.sk, Profesia.sk)


EKONOMICKÁ FAKULTA UMB v Banskej Bystrici

sa od februára 2012 stala správcom edukačného systému SAP SDU (Slovak Demo University) pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Práca s ekonomickým systémom SAP je vyučovaná a ponúkaná v štúdijných programoch fakulty
 
- E- learningový kurz -
Enterprise Resource Planning (ERP) with SAP-Software

PONUKA
študijnej literatúry za zvýhodnené ceny

Zoznam ponúkaných titulov

PONUKA LITERATÚRY

Slovensko - Šajčiarske združenie CR


Podpora Ekonomickej fakulty UMB od Mesta Poprad

Mesto Poprad v roku 2012 finančne podporuje zabezpečenie výučby vysokoškolského štúdia v akreditovanom študijnom odbore ekonomika a manažment podniku a náklady na nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Francisciho ulici v Poprade.

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu