>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Systém manažérstva kvality  

Vyhlásenie vedenia fakulty k politike kvality

  1. Prioritou Ekonomickej fakulty UMB je ambiciózny študent a úspešný absolvent. 
  2. Priebežnou aktualizáciou obsahu a modernizáciou foriem vzdelávania utvárame podmienky na flexibilné uplatnenie absolventov v praxi. 
  3. V nadväznosti na akreditované študijné programy podporujeme rozvoj základného a aplikovaného výskumu.
  4. Vytvárame prostredie, kde sa všetci svojím podielom zúčastňujeme na riadení a hľadaní vyššej efektívnosti práce.
  5. Smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu všetkých procesov prebiehajúcich na Ekonomickej fakulte UMB.
  6. Rozhodujeme transparentne a preukázateľne so synergickým efektom.
  7. Kvalitným vykonávaním administratívnych činností utvárame podmienky na rozvoj pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.
  8. Kladieme dôraz na osobnostný rozvoj vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorý  je zárukou vysokej kvality vzdelávacieho procesu. 

Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
                                                                                              dekan EF UMB          

 

 Ciele kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici  na rok 2012

 

1. Pravidelne prehodnocovať aktuálnosť a dodržiavanie riadiacich smerníc a interných noriem na EF UMB.
Zodpovedná: predstaviteľka manažmentu pre kvalitu
Termín: marec a október 2012

2. Vypracovať a vyhodnotiť súbor benchmarkingových kritérií ako interný medzifakultný benchmarking na UMB a súbor porovnávacích kritérií medzi fakultami ekonomického zamerania.
Zodpovední: dekan, predstaviteľka manažmentu pre kvalitu
Termín: apríl 2012

3. Vytvoriť prostredie permanentnej a efektívnej vnútropodnikovej komunikácie vedenia EF UMB so zamestnancami jednotlivých pracovísk.
Zodpovedný: dekan
Termín: jedno stretnutie vedenia fakulty s každým pracoviskom fakulty v roku 2012

4. Vypracovať samohodnotiacu správu podľa modelu výnimočnosti EFQM a predložiť ju do Národnej ceny SR za kvalitu 2012.
Zodpovední: dekan, prodekani, predstaviteľka manažmentu pre kvalitu
Termín: apríl 2012 

Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
dekan Ekonomickej fakulty UMB
Banská Bystrica, 15. 12. 2011Za obsah zodpovedá: predstaviteľka manažmentu pre kvalitu  |  Aktualizované: 10. 1. 2012  |  Počet zobrazení: 8 423

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu