>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Medzinárodná vedecká konferencia: "Súčasné výzvy v riadení podniku II."

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici,
Občianske združenie Ekonómia
a
Uniwersytet Slaski, Szkola Zarzadzania v Chorzowe

organizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu

SÚČASNÉ VÝZVY V RIADENÍ PODNIKU II.
CONTEMPORARY CHALLANGES TOWARDS MANAGEMENT II.

 
Dátum: 26. 11. 2010
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Ciele medzinárodnej vedeckej konferencie:
- výmena teoetických a praktických poznatkov o nových trendoch v manažmente, ekonomike a rozvoji podnikania v ére globalizácie,
- prezentácia výsledkov výskumu účastníkov konferencie v jednotlivých tematických oblastiach,
- nadviazanie a prehĺbenie kontaktov medzi domácimi a zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými oddeleniami a podnikateľskou praxou.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Zmeny v globálnom podnikateľskom prostredí. 2. Rozvoj podnikania v podmienkach globálnej ekonomiky. 3. Nové prístupy k riadeniu pri riešení ekonomických dôsledkov kríz. 4. Nové trendy v manažmente a marketingu pri zabezpečovaní rozvoja podnikov v EÚ. 5. Úloha manažmentu ľudských zdrojov v rozvoji podnikov.
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048 446 27 18
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 384

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu