>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka >
O fakulte  
Z histórie fakulty | Poslanie fakulty | Vedenie fakulty | Dekanát | Akademický senát | Systém manažérstva kvality | Vedecká rada fakulty | Veda a výskum | Projekty na EF UMB | Edičná činnosť | Medzinárodné vzťahy | Poskytovanie informácií | Konferencie | Udalosti v obrazoch | Úspechy našich študentov | Študenti so zdravotným postihnutím | Výberové konania | Výročné správy | Kontakty | Kalendár podujatí


V akademickom roku 2006/2007 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela oslávila 30. výročie svojho vzniku.

V priebehu svojej existencie sa vyprofilovala na vysokoškolské univerzitné pracovisko. V súčasnosti má akreditovaných 5 študijných odborov:

  • cestovný ruch,
  • ekonomika a manažment podniku,
  • financie, bankovníctvo a investovanie,
  • regionálny rozvoj a verejná správa,
  • verejná ekonomika a služby.

Fakulta má právo organizovať aj doktorandské štúdium a udeľovať akademický titul „doktor" (philosophiae doktor - PhD.) v študijných odboroch cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku a verejná ekonomika služby.Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Aktualizované: 9. 4. 2008  |  Počet zobrazení: 63 108

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu