>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Z histórie fakulty  
Začiatky formovania fakulty siahajú do roku 1964, keď Vysoká škola ekonomická v Bratislave otvorila v Banskej Bystrici svoje konzultačné stredisko. Následne v roku 1973 sa zriadilo detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej, z ktorého v roku 1977 vznikla piata fakulta Vysokej školy ekonomickej - Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. Jej vedecko-pedagogické zameranie sa odvíjalo od tradície a skúseností pri príprave odborníkov pre cestovný ruch a spoločné stravovanie. Okrem tradičného odboru sa na fakulte podľa požiadaviek praxe postupne formovali podmienky pre študijné zamerania orientované na sféru služieb, čo viedlo k širšej profilácii jej absolventov.

Zásadné kvalitatívne zmeny v ponuke ekonomického vysokoškolského vzdelávania ako reakciu na požiadavky trhu práce vyvolané transformáciou ekonomiky na trhový mechanizmus a jej otvorením sa svetu zaznamenala fakulta na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. 1. júla 1992 sa fakulta pod názvom Ekonomická fakulta spolu s Pedagogickou fakultou stávajú zakladajúcimi fakultami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Za roky svojej existencie prešla fakulta výraznými koncepčnými zmenami, ktoré sa vyznačovali progresivitou a tvorivosťou. Na základe výsledkov akreditácie, vyššieho záujmu o štúdium, ako sú možnosti prijatia, patrí Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela k stabilizovaným a plnohodnotným vysokoškolským inštitúciám na Slovensku.

V súčasnej dobe študuje na Ekonomickej fakulte takmer 4.000 študentov v piatich akreditovaných študijných odboroch: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, regionálny rozvoj a verejná správa, verejná ekonomika a služby.


Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Aktualizované: 19. 12. 2011  |  Počet zobrazení: 9 842

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu